Angela Te Apoya | Portfolio – Horizontal Rectangles